søndag 27. november 2011

Charlottenlund vgs- på god vei?

Dette innlegget markerer slutten på min blogging i forbindelse med videreutdanning i skoleledelse. Men jeg regner med å fortsette å bruke denne bloggen også senere. Nå er det imidlertid tid for å oppsummere litt.
Mitt første innlegg tok for seg en del spørsmål rundt hvor Charlottenlund videregående skole er på vei. Var den sammenslåtte skolen på rett kurs i forhold til pedaogisk bruk av IKT? I det neste innlegget trakk jeg paralleller mot utsikten fra Heimaey utenfor Island og utover mot Surtsey. Hvor langt er det bra for en skole å komme i forhold til IKT-satsning? Hvor langt er det realistisk å komme? Hvordan?
Gjennom innlegg og diskusjoner som har fokusert på blant annet organisering av IKT-satsningen på Charlottenlund vgs, bruk av sosiale medier, Wikipedia, "flipped classroom" og interaktivte tavler har bloggen berørt mange aktuelle tema innen IKT i skolen. Dette har gitt meg tid og rom til mange interessante refleksjoner. Jeg har også fått mange gode tilbakemeldinger fra medstudenter og fra gamle kjente, som har fulgt bloggingen og kommentert i bloggen eller på Facebook.
I løpet av denne tiden har også organiseringen av IKT-arbeidet ved skolen vår også funnet sin form i større grad. Vi har kommet godt i gang med arbeidet i IKT-gruppa. Vi har startet på kursing i bruk av interaktive tavler. Vi har begynt forarbeidet for å utarbeide en lokal handlingsplan for pedagogisk bruk av IKT. Mye har skjedd på kort tid. Fokuset på pedagogisk bruk av IKT er således synlig ved Charlottendlund vgs. Hvor langt vi har kommet avhenger fremdeles av hvilken lærer du snakker med og hvilken avdeling det er snakk om. Håpet er at systematisk arbeid over tid kan bidra til å utjevne forskjellene og få skolen til å trekke i samme retning. Gjennom fortsatt opplæring og felles arbeid/krav tror jeg at vi kan komme lenger. Målet for Charlottenlund videregående skole, som den store og moderne skolen den er, må være å bli en foregangsskole i forhold til pedagogisk bruk av IKT. Dette er også nedfelt i mandatet til skolens IKT-gruppe. Men det å være en foregangsskole trenger ikke bety det samme som at IKT brukes mest mulig. Vi må utvikle en kultur der skolen har et bevisst forhold til pedagogisk bruk av IKT. Som en oppsummering vil jeg liste opp noen punkter som Charlottenlund vgs spesielt og skole-Norge generelt bør satse på i tiden fremover for å lykkes:
  • Sats på bevisst bruk og klasseledelse fremfor kontroll og avstengning av IKT-ressurser
  • Sett av tid til erfaringsdeling og opplæring - små, hyppige "drypp" er effektivt
  • Skoleledelsen må være et forbilde og en pådriver - IKT-satsningen må forankres i ledelsen
  • "Web 2.0"-ressurser som blogger og wikier gir interessante pedagogiske muligheter som bør utnyttes i skolen
Jeg har god tro på at Charlottenlund vgs blir en foregangsskole innen pedagogisk bruk av IKT. Det mangler ikke på kompetanse og vilje - det gjelder å få de gode kreftene til å trekke sammen og løfte skolen som helhet...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar